^TOP
Get Adobe Flash player

Baśń muzyczna W tajemniczej krainie krasnali"

W MDK w Przedborzu obejrzeliśmy przepiękne widowisko muzyczne pt. ,,W tajemniczej krainie krasnali" w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego ,,Duduś" z Łodzi. Kolorowa scenografia, efekty świetlne, ciekawe kostiumy i przepiękna muzyka wprowadziły przedszkolaków w zaczarowany i magiczny świat baśni. Na koniec przedstawienia odbyło się losowanie upominków. Naszym dzieciom dopisało szczęście i otrzymaliśmy od zespołu aktorskiego atrakcyjne zabawki.

 

Spektakl ,,O pchle, co manier nie miała"

spektaklopchle

 W marcu po raz pierwszy zawitał u nas Teatr ,,Tak" z Radomia ze spektaklem inspirowanym tekstem Jana Brzechwy ,,Pchła Szachrajka". Była to opowieść o młodej damie, która miała wszystko, oprócz kultury. Dzieci otrzymały lekcję dobrych manier przeplataną wstawkami anglojęzycznymi, a wszystko to zaprezentowane było w wesołym, kabaretowo-musicalowym przedstawieniu.

Akcje czytelnicze

       Nadszedł czas na podsumowanie przedszkolnych akcji mających na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci., które miały miejsce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.

akcjaczyt1

Pierwsza z akcji to przystąpienie do projektu pt. ,,Mała książka- wielki człowiek” w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Strzelcach Małych. Brały w nim udział dzieci trzyletnie wraz z rodzicami ( szczegółowy opis akcji we wcześniejszej notatce). Dzięki akcji dzieci rozwijały kreatywność, miłość do książek, poznały ważne miejsce jakim jest biblioteka i zostały  pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego, a w nagrodę zostały uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym ich czytelnicze zainteresowania.

akcjaczyt2

„Wymień książkę!” - to tytuł kolejnej akcji czytelniczej. Dzięki niej wiele dzieci nie wydając pieniędzy zostało właścicielami nowych, nieznanych jeszcze książek. Niektórzy potraktowali regał do wymiany jak półkę biblioteczną i w ten sposób zapoznali się z wieloma ciekawymi, nowymi pozycjami. Z regału korzystały często dzieci przeglądając książeczki w czasie przeznaczonym na zabawę.

akcjaczyt3

 Kolejna akcja ,,W środę poczyta nam rodzic”  polegała na czytaniu książek dzieciom w czasie poobiedniego odpoczynku  w poszczególnych salach przez rodziców z danej grupy. Projekt ten spotkał się z dużym odzewem wśród rodziców, którzy chętnie odwiedzali przedszkole, przynosili ze sobą ciekawe książeczki i czytali w grupie swojego dziecka. Korzyści z akcji były obustronne, ponieważ dzieci miały kontakt z książką, a rodzic integrował się z grupą i  przedszkolem.

Rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Samorządowego Przedszkola
w Masłowicach na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach informuje, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Masłowice przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik do Zarządzenia nr 8 / 2019 
Wójta Gminy Masłowice 
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2019/ 2020.

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Harmonogram czynności

 

20.02.2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

21.02.2019 r.

28.02.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/ 2020.

Rekrutacja

01.03.2019 r.

30.03.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

03.04.2019 r.

09.04.2019 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

10.04.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.                                              Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11.04.2019 r.

20.04.2019 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

23.04.2019

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja- nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

23.04.2019 r.

07.05.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

29.05.2019 r.

04.06.2019 r.

 

Prace komisji kwalifikacyjnej

 

15.05.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.                                              Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

15.05.2019 r.

22.05.2019 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).

 

23.05.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

         

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 
do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach

 1. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu składają od 21.02.2019 r. do 28.02.2019 r. deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.                                                                                                                                                                                           
 2. Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola będzie odbywała się na wolne miejsca. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, która są wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
 3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Masłowice. W przypadku większej liczby dzieci, zamieszkujących gminę Masłowice, niż ilość wolnych miejsc,  w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z ustawy:

1) wielodzietność rodziny kandydata- 1pkt                                                                                     
2)  niepełnosprawność kandydata- 1pkt                                                                                                  
3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1pkt                                                              
4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1pkt                                                                  
5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1pkt                                                                          
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1pkt                                                                    
7) objęcie kandydata opieką zastępczą- 1 pkt

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w pkt. 3.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w formie odpisu, wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, a oryginał przedłożyć dyrektorowi przedszkola do wglądu.

 1. W wyniku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie dziennym- 100 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola-  80 pkt,

3) kandydat wychowywany jest przez rodzica samotnie pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym- 40 pkt,

4) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)- 20 pkt.

 1. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku spełnianych  wyżej wymienionych  kryteriów. Jeżeli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Procedury odwoławcze

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Informacje dodatkowe

 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do przedszkola w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca.
 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.
 3. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Masłowice mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 4. W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne. O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.

Pliki do pobrania:

Deklaracja

Wniosek

Oświadczenia

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w przedszkolu do rekrutacji.doc

 

 

 

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.