^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

Witamy

Witamy po wakacjach !

 

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków, a szczególnie te dzieci, które po raz pierwszy przybyły do naszego przedszkola.

 

 

STATUT PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MASŁOWICACH

STATUT

PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO

 PRZEDSZKOLA W MASŁOWICACH

Podstawa prawna:

1) art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

2) rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Masłowicach.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Masłowice.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Łódzki Kurator Oświaty z Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole brzmi:

  Publiczne Samorządowe Przedszkole

w Masłowicach

Masłowice 39

97- 515 Masłowice

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

1) Cele przedszkola:

a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym;

d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

2) Zadania przedszkola:

a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;

c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

e) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi organizacyjnymi przedszkola;

g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców/prawnych opiekunów;

2) pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni.

3. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

4. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

1) prowadzenie zajęć w języku polskim;

2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu;

3) uchylono.

6. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych;

3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy;

4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;

6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska;

8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze;

9) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej;

2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;

4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

8. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy  z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

9. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskichrozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

10. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;

3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie:  zajęć relaksacyjnych i wyciszających;

4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;

5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia   o tym organ prowadzący;

b) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;

6) dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad;

7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków;

8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych).

11. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;

4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;

5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „Karta wycieczki”;

6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;

7) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć.

12. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

13. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

1) rodziców lub opiekunów prawnych;

2) upoważnioną przez nich, na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

14. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§ 4

1. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

2)  kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

3)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;

6) nadawanie stopnienia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

7)opracowywanie planu nadzoru pedagogicznegoi przedstawienie go Radzie Pedagogicznej;                                                                                                                

8) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

9) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań, doskonaleniu zawodowym oraz w podnoszeniu kwalifikacji;

11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych;

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

13) dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy;

14) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

15) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;                                                                                       

16) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

17) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki;

18) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

19) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

20) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

21) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego;

22)  zatwierdzanie  programów wychowania przedszkolnego.

§ 5

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:

1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń;

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3) kompetencje przewodniczącego;

4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) uchwalanie i nowelizowanie statutu przedszkola i regulaminu swojej działalności;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole  z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 6

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty.

3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

4. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

6. Zadaniem Rady Rodziców jest:

1) wspieranie statutowej działalności przedszkola;

2) uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

7. Rada Rodziców ma prawo:

1) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

3) występowania o ocenę pracy zawodowej nauczyciela;

4) uchylono;

5) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

6) uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki.

§ 7

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola;

2) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą;

3) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola;

4) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

1) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;

2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

3. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami;

2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów według inicjatywy rodziców;

3) spotkania oddziałowe według planu nauczycielek poszczególnych grup;

4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;

5) spotkania indywidualne ze wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach;

6) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin;

7) redagowanie tablicy informacyjnej dla rodziców;

8) wystawy prac dziecięcych;

9) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka;

10) zapewnienie możliwości  indywidualnego kontaktu z nauczycielem;

11) organizowanie wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców.

 

 

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

 

§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Dopuszcza się tworzenie oddziałów mieszanych na przykład oddział dzieci 3 i 4- letnich, oddział dzieci 4 i 5- letnich.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

§ 9

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na  podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji przez nauczyciela zawartego w zestawie programów dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora oraz indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć obowiązkowych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – od 10 do 20 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.

4. uchylono.

5. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez przedszkole takich jak:

1) zajęcia umuzykalniające;

1) nauka języka obcego;

2) terapia logopedyczna;

3) nauka religii.

6. Czas trwania w/ w zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.

7. Organizację zajęć dodatkowych ustala dyrektor przedszkola.

8. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może rozszerzyć ofertę zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań wychowanków.

9. Sposób dokumentowania zajęć  o których mowa w pkt. 5, a prowadzonych  w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Przedszkole  jest placówką 3-oddziałową.

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 3 sale zajęć wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne;

2) kuchnię, gabinet dyrektora;

3) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń  i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

§ 11

1. Organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny przedszkola powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja poprzedniego roku szkolnego.

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

1) liczbę miejsc w placówce;

2) liczbę dzieci zapisanych do placówki;

3) liczbę i czas pracy oddziałów;

4) liczbę i czas pracy pracowników przedszkola, liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych;

5) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

6) terminy przerw w pracy przedszkola;

7) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegających się o awans zawodowy w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz, ze wskazaniem terminu złożenia wniosków o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych;

8) liczbę dzieci zgłoszonych, liczbę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych;

9) rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci.

§ 12

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia    i higieny oraz oczekiwań rodziców/ prawnych opiekunów.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ram czasowych zalecanych              w podstawie programowej oraz proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:

1) swobodne zabawy dzieci (co najmniej 1/5 czasu),

2) różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu (najwyżej 1/5 czasu)

3) różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku ( co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu),

4) czynności planowane przez nauczyciela (np. opiekuńcze, samoobsługowe,  porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej).

3. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny schodzenia się dzieci;

2) godziny posiłków;

3) godziny organizacji odpoczynku;

4) godziny zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.

§ 13

1. Przedszkole jest placówką feryjną zatwierdzoną przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

2. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:

1) oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami we wnioskach  o przyjęcie dzieci do przedszkola.

3. Czas pracy przedszkola określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny.

4. Czas w godzinach od 8°° - 13°° przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

1) przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku;

2) dzieci maja możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego;

3) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest  z budżetu gminy.

7. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.

8. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:

1) herbatę do śniadania;

2) jednodaniowy obiad.

9. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne (5 godzin dziennie).

10. Zasady wnoszenia opłat:

1) opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo- wychowawcze przedszkola wykraczające poza podstawę programową oraz opłaty za żywienie;

2) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Gminy w Masłowicach. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są wywieszone do wglądu rodziców/prawnych opiekunów w korytarzu placówki i omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola lub pracownika odpowiedzialnego za naliczanie odpłatności;

3) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka;

4) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za żywienie,

5) rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową dzieci, wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki;

6) rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek, które nie są finansowane przez gminę.

11. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej,  z zachowaniem miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron.

12. Wysokość opłat za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala Rada Gminy Masłowice uchwałą, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł. za każdą godzinę.

13. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie nie wyższej niż 1 zł za godzinę zajęć. Maksymalna wysokość opłat, o której mowa podlega waloryzacji. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż ustalone za godzinę zajęć.

14. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

15. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny miesiąc,a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się rodzicom. Nieodebrane w danym roku szkolnym zwroty opłat przeznacza się na koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych przekraczających podstawę programową w przedszkolu.

16. Ustala się całkowite zwolnienie  z opłaty, o której mowa w § 13 ust. 12:

1) dzieci objęte kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność;

2) rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż jedno ich dziecko.

17. Całkowitego zwolnienia w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola,        w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do całkowitego zwolnienia w opłacie.

Rozdział V

Pracownicy przedszkola

§ 14

1. Pracownikami przedszkola są:

1) dyrektor,

2) nauczyciele,

3) pracownicy administracji i obsługi.

2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole  w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.

4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

7. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece dwu lub kilku nauczycielom jeżeli czas jego pracy jest dłuższy niż 5 godzin.

8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz uwzględniając propozycje rodziców dąży się, by nauczyciele prowadzili ten sam oddział przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 15

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczyciela programami wychowania przedszkolnego.

2. Do zadań nauczyciela należy:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą,     w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka, realizowaniu dążenia wychowanka do wypowiadania siebie w różnorodnych formach dziecięcej twórczości;

3) rozwijanie własnego warsztatu pracy w szczególności przez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;

4) systematyczne współpracowanie z placówkami doskonalenia zawodowego;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

6) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod i form pracy;

8) osiąganie wysokiej jakości pracy podczas realizacji zadań w procesie wychowawczo- dydaktycznym oraz ponoszenie odpowiedzialności za rozwijanie osobowości dziecka;

9) podejmowanie innowacji pedagogicznych;

10) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego;

11) wspieranie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w tym dziecka zdolnego;

12) przekazywanie rzetelnej informacji rodzicom na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez różnorodne, wypracowane formy współpracy z domem rodzinnym wychowanka;

13) opracowanie ,,Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców.

§ 16

 

  1. Pracownicy administracji i obsługi:
  2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) księgowy przedszkola;

2) pomoc nauczyciela;

3) sprzątaczka;

4) palacz  centralnego ogrzewania;

5) robotnik  gospodarczy.

2. Do obowiązków księgowego przedszkola należy:
1) naliczanie poborów pracownikom przedszkola;
2) rozporządzanie wydatkami osobowymi i na ubezpieczenia społeczne oraz innymi wydatkami do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego;
3) dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych przelewem zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przedszkola;
4) rozliczanie inwentaryzacji;
5) przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanych czynności służbowych.

3. Zakres zadań pracowników na stanowiskach  pomocniczych i obsługowych dotyczy w szczególności:

1) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi;

2) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola;

3) właściwej organizacji wyżywienia dzieci.

4. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki;

2) troszczenia się o mienie placówki;

3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych;

4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem;

b) codziennym podpisywaniu listy obecności;

c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni;

d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie;

e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie;

f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola;

g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

6. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola

§ 17

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko które ukończyło 2,5 roku. Warunkiem przyjęcia dziecka 2,5 letniego jest jego samodzielność w zakresie samoobsługi, dojrzałość psychofizyczna oraz umiejętność zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.

3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację  obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

§ 18

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

2. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa dyrektor przedszkola.

3. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

5. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

6. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor.

7. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Masłowice.

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria w pkt. 11 mają jednakową wartość.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Masłowice, są przyjmowani do przedszkola na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Masłowice, przeprowadza się w/w postępowanie rekrutacyjne.

12. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola.

13. Wniosek zawiera:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru Pesel –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają.

14. We wniosku rodzic wskazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Jeżeli przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

15. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteria ustawowe, zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.

16. Do wniosku dołącza się również dokumenty- oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań przez kandydata, określone przez organ prowadzący, jako kryteria dodatkowe.

17. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

18. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

19. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

20. Komisja podaje do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

21. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola.

22. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

23. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

24. Rodzic może wnieść też odwołanie do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.

25. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

26. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

27. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są nadal wolne miejsca dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

28. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.

29. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy.

30. Dane osobowe kandydatów-przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu,  w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

31. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 19

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami:

a) higieny pracy umysłowej;

b) zaspakajania potrzeb dziecka;

c) aktywności;

d) indywidualizacji;

e) organizowania życia społecznego;

f) integracji;

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) poszanowania godności osobistej zgodnie z prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka:

a) poszanowania własności;

b) opieki i ochrony;

c) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

d) akceptacji jego osoby;

e) informacji i znajomości swoich praw;

f) korzystania z dóbr kultury;

g) swobody myśli, sumienia i wyznania;

h) zagwarantowania warunków sprzyjających jego rozwojowi.

1) przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie;

2) sprzątania po zajęciach i zabawie;

3) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

4) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

5) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;

6) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola;

7) właściwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących i odwiedzających przedszkole;

8) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami;

9) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

10) szanowania innych i ich potrzeb.

3. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji;

2) krzywdzić innych ani siebie;

3) niszczyć cudzej własności;

4) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

4. Okres pobytu dziecka  przedszkolu winien służyć kształtowaniu czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa. Różne sytuacje edukacyjne i wychowawcze powinny być tak organizowane, by do dziecka docierały informacje w toku jego samodzielnego działania. W przedszkolu obowiązują normy, które są skupione wokół dwóch zasad: bezpieczeństwa i szacunku.

§ 20

1. Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej może skreślić z listy wychowanków dziecko w przypadku:

1) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki lub nauczycielką;

2) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola bądź ich nieuiszczenia przez dwa okresy;

3) Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny. W tym przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu 5 godzin, które są przeznaczone na realizację podstawy programowej.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron.

§ 21

1. W ramach współpracy z rodzicami nauczyciele organizują:

1) zebrania grupowe,

2) zajęcia otwarte i warsztaty edukacyjne,

3) imprezy okolicznościowe,

4) uroczystości o charakterze rodzinnym,

5)  spotkania ze specjalistami świadczącymi pomoc logopedyczną, psychologiczno– pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną i inną.

2. Inne formy współpracy z rodzicami:

1) kontakty indywidualne,

2) zebrania ogólne,

3) informacje zamieszczane w kąciku dla rodziców.

3. Dyrektor przedszkola nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym organizuje ogólne zebranie rodziców w celu wymiany informacji dotyczących spraw organizacyjnych placówki.

4. Nauczyciele oddziałów organizują stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dotyczące realizacji zadań przedszkola oraz treści programowych, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 22

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) udostępnianie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola;

2) umieszczenie statutu w kąciku informacyjnym dla rodziców.

6. Każda zmiana statutu skutkuje redagowaniem tekstu jednolitego.

§ 23

1. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2012 roku.

2. Tekst jednolity statutu Publicznego Samorządowego w Masłowicach wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  

Dyrektor: …………………………………

Uchwała nr 4/2013/2014  Rady Pedagogicznej z dnia 14 stycznia 2014 r.

Kontakt

Publiczne Samorządowe Przedszkole

 w Masłowicach

Masłowice 39, 97- 515 Masłowice, woj. łódzkie

Tel 44-787- 48- 68
Fax 44-787- 48- 66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.