^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

WSTĘP

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (http://przedszkolemaslowice.edu.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach
Masłowice 39
97-515 Masłowice

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.


Strona internetowa http://przedszkolemaslowice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak możliwości poruszania się po serwisie przy pomocy klawiatury
- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
- niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
- część plików nie jest dostępna cyfrowo
- materiały opublikowane przed 23 września 2020r.

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu dostępne w lewej górnej części witryny oferujące między innymi:
- zmianę rozmiaru tekstu
- zmianę odstępu między wierszami
- zmianę czcionki
- podświetlenie tytułów
- podświetlenie hiperłączu
- tryby koloru
- zmianę kontrastu


Na stronie można używać standardowych skrótów klawiatury obsługiwanych przez przeglądarki internetowe. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Bienias,  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787 48 68
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (numer 1) przeznaczone jest dla dzieci, rodziców oraz gości, a wejście numer 2 dla nauczycieli oraz obsługi placówki. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada on klatki schodowej, co z pewnością ułatwia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Ponadto, drzwi i przejścia pozbawione są progów.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Toalety są trudno dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na brak przestrzeni manewrowej  przed muszlą klozetową oraz brak uchwytów ułatwiających przesiadanie się na nią. Na bokach umywalek znajdują się dobrze widoczne pojemniki z mydłem oraz ręczniki papierowe. Budynek Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach nie posiada schodów oraz windy.

3) Opis dostosowań tj. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono:2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach
Masłowice 39
97-515 Masłowice

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.