^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach

Podstawa prawna

Art. 8 a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).

Wstęp

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach wprowadza się następującą procedurę bezpieczeństwa, która uwzględnia wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące organizacji pracy w placówkach oświatowych.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Rodzic jest zobowiązany przysyłać do przedszkola dziecko zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych).
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkola
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa).
 6. Rodzic ma obowiązek dostosowania się do zaleceń sanitarnych - jest zobowiązany osłaniać usta i nos oraz przy wejściu zdezynfekować ręce.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 8. W czasie schodzenia się dzieci (godzina 7:00 – 8:00) rodzic po wprowadzeniu dziecka do szatni przekazuje go pracownikowi przedszkola, który pomaga dziecku przy rozbieraniu się i odprowadza je do odpowiedniej sali.
 9. Dziecko po rozebraniu ma obowiązek umycia rąk wodą z mydłem według instrukcji.
 10. W czasie odbierania dziecka (13:00-14:00) rodzic sygnalizuje swoje przyjście dzwoniąc do drzwi przedszkola, opiekun ubiera je i przekazuje pod opiekę rodzica.
 11. Nie ma dowozu i odwozu dzieci.

Organizacja opieki nad dziećmi w przedszkolu

 1. Liczebność dzieci jest uzależniona od wielkości sali:

- sala 3 latków (powierzchnia 33,64 m2): do 16  dzieci,

- sala 4-5 latków (powierzchnia 49,3 m2): do 22 dzieci,

- sala 5 latków (powierzchnia 53,9 m2): do 24 dzieci.[1]

 1. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmowane będą starania
  o zachowanie bezpiecznej odległości – dzieci bawią się pojedynczo lub w grupach dwuosobowych wykorzystując wolną przestrzeń w sali.
 2. Dziecko przebywa w jednej, stałej sali ze swoją grupą oraz opiekunami.
 3. Co godzinę odbywa się wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia
  z dziećmi.
 4. Dzieci pod nadzorem opiekunów regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnych odległości oraz zmianowości grup.
 6. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie dezynfekowany.
 7. Nie dopuszcza się do korzystania dzieci z piaskownicy.
 8. Wyjazdy poza teren przedszkola nie będą organizowane.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku osoby dorosłe dezynfekują ręce.
 2. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli oraz pracowników przedszkola, ale nie ma przeszkód, aby korzystać z tej formy zabezpieczenia.
 3. Codzienne powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, włączniki światła etc.), sprzęty
  i rzeczy używane przez dzieci i pracowników przedszkola będą dezynfekowane trzy razy dziennie (liczba ta w razie potrzeby może się zwiększyć).
 4. Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, dywany, których nie można codziennie dezynfekować. W miejsce dywanów będą rozłożone maty podłogowe.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnienie bieżącej dezynfekcji toalet.
 7. Monitorowanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów telekomunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach spożywania posiłków, włączników, kranów itp.

Dożywianie

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody będzie się odbywało tylko pod nadzorem opiekuna.
 2. Wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności przy organizacji żywienia:

- zachowanie wysokiej higieny sprzętów, dezynfekcja stanowisk pracy,
- mycie naczyń stołowych oraz sztućców w temperaturze 60℃ w zmywarce  lub wyparzanie ich,
-  zapewnienie środków ochrony osobistej .

 1. Stołówka zamawia i odbiera towar od dotychczasowych dostawców
  z zachowaniem szczególnych środków ostrożności – bez kontaktu pracownik stołówki z dostawcą.
 2. Przed spożywaniem posiłków dzieci myją ręce wodą z mydłem według instrukcji.
 3. Spożywanie posiłków będzie się odbywało w miejscu do tego przeznaczonym
  i będą one wydawane zmianowo – każda grupa oddzielnie.
 4. Posiłki będą spożywane w ten sposób, aby dzieci zachowywały między sobą bezpieczne odległości .
 5. Po każdym posiłku stoliki i krzesła będą dezynfekowane przez pracowników przedszkola.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe – bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną.
 2. Każdego dnia po przyjściu do pracy pracownik będzie miał zmierzoną temperaturę.
 3. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku podejrzenia
  u siebie objawów COVID-19 należy pozostać w domu oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni SARS-CoV-2.
 4. Dyrektor oraz pracownicy zobowiązują się do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach internetowych.
 5. Przygotowano i umieszczono w łatwo dostępnych miejscach numery telefonów m.in. do stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
  SARS-CoV-2 u pracownika, zostanie on natychmiastowo odsunięty od pracy oraz zostanie powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
  Dalsze działania będą uzależnione od poleceń i instrukcji wydawanych przez
  w. organ.
 7. W przypadku zauważenia symptomów choroby u dziecka (tj. kaszel, gorączka,
  złe samopoczucie), wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do izolatki, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon ochronny), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki.
 8. W placówce wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów COVID-19 (pomieszczenie sanitarne).
 9. Obszar, w którym poruszała się osoba z podejrzeniem COVID-19 należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe tj. klamki, poręcze, uchwyty itp.
 10. Ustalenie listy osób, które przebywały w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS- CoV-2.


Informacje dodatkowe

 1. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich, a także bezpośredni kontakt z tymi osobami. Dostawcy towarów muszą zachować środki szczególnej ostrożności.
 2. Osoba odpowiedzialna za wydawanie posiłków nie może kontaktować się
  w salach z dziećmi, nauczycielami i personelem opiekuńczym.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola.

Podpisy pracowników, którzy zapoznali się z treścią Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa:
Dyrektor Elżbieta Bienias

Jolanta Gawron

Justyna Najmrocka

Aleksandra Skórniewska

Marta Gaj

Paulina Pągowska

Jolanta Olczyk

Emilia Dukalska

Agnieszka Koper

Barbara Stefańska

Ewa Kołodziejska

 

Załącznik numer 1
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
 w warunkach pandemii COVID-19
 w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach 
z dnia 30.10.2020r.

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII dzieci przedszkolne będą miały możliwość korzystania z dojazdów autobusami szkolnymi od dnia 02.11.2020r. Będzie się to odbywało z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj.: dzieci będą wyposażone w maseczki podczas przejazdu autobusem  oraz zachowany będzie dystans społeczny.

 

Załącznik numer 2
do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa
w warunkach pandemii COVID-19
w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach 
z dnia 17.03.2021 r.

Zgodnie z wytycznymi GIS z 25 sierpnia 2020 r. w nowym roku szkolnym  2021/2022 liczba dzieci w salach będzie uzależniona od wielkości sali i będzie wynosiła:

- sala 3 latków (powierzchnia 33,64 m2): do 17  dzieci,

- sala 4-5 latków (powierzchnia 49,3 m2): do 24 dzieci,

- sala 5 latków (powierzchnia 53,9 m2): do 24 dzieci.[2]

 


Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem COVID-19, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………….
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

…………………………………………
(podpis rodzica)

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem COVID-19, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………….
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

…………………………………………
(podpis rodzica)

 

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem COVID-19, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………….
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

…………………………………………
(podpis rodzica)

 

 

[1] 15m2=5 dzieci+2m2 na kolejne dziecko

[2] 15m2=5 dzieci+1,5 m2 na kolejne dziecko

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.