^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W MASŁOWICACH

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 ).

3. Konwencja Praw Dziecka.

4. Statut Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

§ 2

1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać, przebrać dziecko w szatni oraz osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy.

2. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, np. przed wejściem do przedszkola, na placu przedszkolnym, w szatni.

3. Obowiązek przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola mają jego rodzice/ opiekunowie prawni.

4. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców/ opiekunów prawnych.

5. Obowiązuje upoważnienie w formie pisemnej, które jest zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

6. Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko do momentu wejścia dziecka na salę przedszkolną i od momentu jego wyjścia z sali – nad zachowaniem dziecka w szatni i za jego bezpieczeństwo w tym czasie odpowiada rodzic/ opiekun prawny.

7. Pracownik przedszkola ma prawo skontrolować tożsamość osoby zgłaszającej się po dziecko.

8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje bardzo wyraźnie, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa w drodze do domu (podejrzenie stanu nietrzeźwości, odurzenie narkotykami). O zaistniałej sytuacji zawiadamia dyrektora przedszkola, który w ostateczności podejmuje decyzje o nie wydaniu dziecka i nawiązuje kontakt z drugim rodzicem lub kolejną upoważnioną osobą do odbioru dziecka. W przypadku nieobecności dyrektora decyzję podejmuje wychowawca.

9. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka dyrektor przedszkola informuje policję o stanie osoby zobowiązanej do opieki nad dzieckiem i o braku możliwości przekazania dziecka innej osobie uprawnionej. Informuje placówkę opiekuńczą o w/w sytuacji.

10. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

11. W najbliższym możliwym terminie po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel przeprowadza z rodzicami rozmowę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązania ich do przestrzegania procedury.

12. W przypadku powtarzających się sytuacji, w których rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu/narkotyków nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie policję/specjalistę do spraw nieletnich– celem rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka i podjęcia odpowiednich działań prawnych.

13. Odmowa wydania dziecka jednemu z rodziców następuje w sytuacji, gdy jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną prawomocnym wyrokiem sądu, który został przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem przedstawiony nauczycielowi przedszkola, a jego kopia dołączona do dokumentacji przedszkola.

14. Dzieci odbierane powinny być z przedszkola najpóźniej do godziny 1400 w przypadku niespełnienia tego warunku nauczyciel sprawujący opiekę nad danym dzieckiem kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami prawnymi powiadamiając o zaistniałej sytuacji- w przypadku braku takiego kontaktu mimo kilku prób, po godzinie 1500 zawiadamia dyrektora przedszkola oraz kontaktuje się z najbliższym komisariatem policji. Z zaistniałej sytuacji sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Protokół zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i pozostaje w dokumentacji przedszkola.

15. W przypadku notorycznego odbierania dziecka z przedszkola po godzinach jego urzędowania (co odnotowywane jest przez nauczyciela w dokumentacji wychowawcy) nauczyciel wzywa rodziców na rozmowę informując ich o prawnych konsekwencjach nieprzestrzegania obowiązujących zasad.

16. Dalsze naruszenie tych zasad skutkuje zawiadomieniem specjalisty do spraw nieletnich w Policji i Sądu Rodzinnego.

17. Rodzice mają obowiązek aktualizowania swoich numerów telefonów podawanych do wiadomości przedszkola.

 

§ 3 Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.